Przejdz
do_tresci ››

Teleporada - warunki udzielania

W przychodni są udzielane teleporady.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW O WARUNKACH UDZIELANIA TELEPORAD W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRZYCHODNIA – NOWY DWÓR” SP. Z O.O.WE WROCŁAWIU

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia – Nowy Dwór” Sp. z o.o., zwany dalej świadczeniodawcą, udziela świadczeń opieki zdrowotnej w następujących formach:

- świadczeń zdrowotnych realizowanych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem

- teleporad, tj. świadczeń zdrowotnych udzielanych na odległość przy użycie systemów teleinformatycznych.

 1. Świadczenia realizowane są wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w następujących przypadkach:
 2. a) gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:

– o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583 i 830), tj. związanych z wystawieniem recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz wystawieniem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jako kontynuacja

zaopatrzenia w wyroby medyczne

– związanych z wydaniem zaświadczenia,

 1. b) podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
 2. c) w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, - w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 3. d) dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.
 1. Świadczeniodawca udziela teleporad przy użyciu systemu teleinformatycznego obejmującego kontakt telefoniczny.
 1. Ustalenie terminu teleporady następuje w drodze rejestracji za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego lub osobistego w siedzibie świadczeniodawcy (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00 poprzez wyznaczenie daty i godziny. przy czym termin realizacji teleporady nie może być późniejszy niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia, chyba że ustalono późniejszy termin w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym
 1. Teleporady realizowane są zgodnie z zakresem uprawnień przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych przez: lekarza, pielęgniarkę lub położną, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawcy POZ, zwanych osobami realizującymi teleporadę.
 1. Osoba realizująca teleporadę nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta na wskazany przez te osoby numer telefonu w dacie i godzinie terminu teleporady ustalonego w trakcie rejestracji, dokonuje identyfikacji pacjenta z zachowaniem ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz udziela teleporady.
 1. W przypadku braku kontaktu miedzy świadczeniodawcą a pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym w ustalonym terminie teleporady osoba realizująca teleporadę podejmuje kolejne próby kontaktu – łącznie co najmniej trzy próby kontaktu w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie po trzech próbach kontaktu skutkuje anulowaniem teleporady.
 1. Zachodzi możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady - okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 1. W trakcie teleporady pacjentowi przysługuje prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 1. a) Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty:

- Jeżeli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta otrzyma:

SMS – 4 cyfry kodu

E mail – plik PDF zawierający e-receptę

- Jeżeli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta to otrzyma:

Wydruk papierowy na poradzie w gabinecie

Informację telefoniczną z 4 cyfrowym kodem

- Do odbioru SMS-a wystarczy zwykły telefon komórkowy, nie potrzebuje smartfona.

- Z otrzymanym kodem i nr PESEL pacjent musi udać się do apteki.

- Leki z e-recepty pacjent może wykupić w kilku aptekach w różnym czasie, ale kupując kolejne opakowania jednego leku, musi wrócić do tej samej apteki

 1. b) instrukcje e-skierowania:

- Jeżeli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta otrzyma:

SMS – 4 cyfry kodu

E mail – plik PDF zawierający e-skierowanie

- Jeżeli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta to otrzyma:

Wydruk papierowy na poradzie w gabinecie

Informację telefoniczną z 4 cyfrowym kodem

- Do odbioru SMS-a wystarczy tak jak w przypadku e-recept zwykły telefon komórkowy, nie potrzebuje smartfona.

- E-skierowania pacjent nie musi dostarczać osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych)

- Pacjent nie zgubi e-skierowania i nie trafi ono w niepowołane ręce — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a Pacjent może sprawdzić kod na swoim IKP

Pacjent może (lub upoważniona przez pacjenta osoba) śledzić historię leczenia na - Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań.

 1. c) instrukcja sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:

- Pacjent dzwoni do osoby uprawnionej (lekarz/pielęgniarka) do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne.

- Jeżeli zlecenie jest wystawione przez osoby uprawnione i potwierdzone przez NFZ elektronicznie w systemie e-ZWM – nie ma konieczności wizyty w NFZ

- Jeżeli zlecenie jest wystawione przez osoby uprawnione poza systemem elektronicznym konieczne jest potwierdzenie zlecenia w NFZ z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub innych systemów łączności drogą elektroniczną np. skan, email, fax.

- Osoba uprawniona drukuje zlecenie lub podaje nr zlecenia telefonicznie lub SMS.

- Pacjent udaje się z nr zlecenia do apteki lub sklepu medycznego (może zamówić wyroby również ze sklepu medycznego internetowego).

- Osoba realizująca odnajduje zlecenie w systemie na podstawie nr zlecenia nadanego przez system NFZ oraz nr PESEL pacjenta (nie są wymagane oryginały zleceń w postaci papierowej do realizacji zamówień)

- Po poprawnym dokonaniu realizacji, osoba realizująca drukuje zlecenie.

- Zlecenie musi być opatrzone podpisami osoby realizującej i odbierającej.

- Pacjent zostawia zlecenie w punkcie realizacji, gdzie jest przechowywane.

 1. d) instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych:

- Pacjent podczas wizyty lub teleporady otrzymuje skierowanie na badania diagnostyczne w wersji papierowe. Jeżeli skierowanie jest wystawione podczas teleporady – pacjent lub osoba upoważniona musi je odebrać osobiście.

- Pacjent ze skierowaniem udaje się do miejsca wskazanego na skierowaniu lub przez lekarza.

- Pacjent może odebrać swoje wyniki w rejestracji, po zgłoszeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

 1. e) instrukcja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:

- Wyszukaj w przeglądarce Internetowe Konto Pacjenta (strona www.pacjent.gov.pl)

- Wybierz zaloguj się na IKP

- Wybierz sposób logowania – Profil Zaufany lub e-dowód

- Wpisz login i hasło

- Po zalogowaniu się do IKP – edytuj dane kontaktowe, wpisując nr telefonu, na który chcesz otrzymywać kody e-recept i e-skierowań

- Jeżeli chcesz dostawać e-recepty i e-skierowania w formacie PDF uzupełnij adres e-mailowy.